ასისტანსი
სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას:

1. დაუკავშირდით  „აი სი აისტანსის“  ცხელ ხაზს ნომერზე: +995 32 2 20 33 33 ან +995 577 22 99 02

2. შეატყობინეთ შემგედი ინფორმაცია:

- სახელი, გვარი
- პირადი და პასპორტის ნომერი
- სადაზღვევო პოლისის ნომერი
- საკონტაქტო მონაცემები
- დაზღვეულის ადგილსამყოფელი (სადაზღვევო შემთხვევის ზუსტი ადგილი)
- სადაზრვევო პრობლემა

3. თუ დაზღვეული მოთავსებულია სამედიცინო დაწესებულებაში, ცხელი ხაზის ოპარატოს მიაწოდეთ სამედიცინო დაწესებულების დასახელება, მკურნალი ექიმის სახელი და გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელ. ფოსტა.

4. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ სადაზღვევო ხარჯების ასანაზღაურებლად სადაზღვევო კომპანიას წარუდგინეთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

- დიაგნოზი
- ამონაწერი დაავადების ისტორიიდან
- ჩატარებული მკურნალობის ნუსხა
- გადახდილი ქვითრების ორიგინალები